ÁSZF

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS


amely létrejött egyrészről a

Név: Márka-Mix Kft
Cím: 1201 Budapest Helsinki út 76.
Postacím: 1201 Budapest Helsinki út 76.
Telefon: 06/1-284-4522, 06/1-283-1603
Adószám: 10396449-2-43
Bankszámlaszám: 10401093-49545650-57491006
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-069251
E-mail: info@markamix.hu

A továbbiakban Márka – Mix Kft.

Másrészről

Cég neve:
Cég címe:
Üzlet címe:
Ügyintéző neve:
Telefonszám:
Fax szám: 
Adóig. szám:
Bankszámlaszám:
Cégjegyzékszám:
Email:     

a továbbiakban: Viszonteladó között az alulírott napon és feltételek mellett:

 1.  A Márka – Mix Kft. Kötelezettségei
 • Viszonteladó igényeinek kielégítése érdekében az ilyen esetben általában elvárható legnagyobb gondossággal jár el.
 • Viszonteladó írásban emailben leadott rendeléseit raktáron lévő termékek esetén 1 munkanap, egyedi (nem raktáron lévő) termékek esetén 3 munkanapon belül emailben visszaigazolja, és a visszaigazolás tartalmának megfelelően gondoskodik a megrendelés teljesítéséről.
 • Viszonteladó részére az eladáshoz szükséges alábbi segédanyagot biztosítja:
  • Színes prospektus
  • Hivatalos fogyasztói árlista
  • Mintatábla

 

 1. Viszonteladó kötelezettségei
 • Viszonteladó vállalja, hogy jelen szerződés feltételei szerint a Márka – Mix Kft-től folyamatosan vásárol termékeket továbbértékesítés céljából. A szerződés aláírásával egyidejűleg Viszonteladó a Márka – Mix Kft. Partner hálózatának tagjává válik.
 • Viszonteladó kijelenti, hogy eladással foglalkozó munkatársai ismerik a forgalmazott termékeket, azok felhasználási módját és alkalmazási technológiáját. Márka – Mix Kft. a tovább értékesítéskor téves vagy át nem adott eladási és alkalmazási információkból eredő problémákért felelősséget nem vállal, ugyanakkor vállalja, hogy szükség esetén az eladók képzéséhez megfelelő segítséget nyújt.
 • Viszonteladó köteles a Termékeket az előírásoknak megfelelően tárolni.

 

 1. Árak, megrendelések, fizetési feltételek
 • Márka – Mix Kft. a Termékek aktuális árváltozásairól azonnal értesíti partnereit.
 • Viszonteladó eladási árait (A Márka – Mix Kft. által javasolt listaártól függetlenül) szabadon állapítja meg.
 • Viszonteladó megrendeléseit írásban emailen adja le, amelyben pontosan megjelöli a szállító által megadott cikkszámok alapján a vásárolni a kívánt termékeket, a megrendelt mennyiséget és a fizetés és szállítási módját.
 • Átutalási idő 8 nap.
 • Halasztott fizetési határidő abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a szerződés kézfizető kezesség ide vonatkozó pontja kitöltésre kerül.
 • Amennyiben nem kerül kitöltésre a készfizető kezességvállalás, úgy a Viszonteladó az alábbi fizetési módokra jogosult: Előre utalás, készpénzfizetés, utánvét fizetés. Az utánvét fizetési mód esetében a fizetéssel kapcsolatos további költségek kiszámlázásra kerülnek a Márka-Mix Kft részéről a Viszonteladó felé. 
 • A Viszonteladó vállalja, hogy a megrendelése alapján leszállított termékeket szállítólevéllel átveszi és azok ellenértékét jelen szerződésben és az egyedi megrendelésben meghatározott fizetési módon (készpénz, előre utalás, banki átutalás) egy összegben megfizeti a Márka-Mix Kft részére.
 • Amennyiben a Viszonteladó 8 napnál nagyobb fizetési késedelembe esik, úgy a Márka-Mix Kft jogosult az átutalásos határidőt felülbírálni és a tartozás kiegyenlítéséig a további számlákat készpénzfizetésre korlátozni. A 14 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, a Viszonteladó további vásárlásoknál halasztott fizetési határidőben nem részesülhet.
 • A viszonteladó cégjegyzésre jogosult képviselője:

(név)
(lakcím)
(anyja neve)
(születési év/hely)

a Ptk. 6:416-6:422 §§-ai alapján készfizető kezességet vállal a jelen szerződésből származó Szállító részéről a Viszonteladó felé vételár követelésének megfizetésére. A kézfizető kezes tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége minden külön értesítés nélkül beáll, amennyiben a Viszonteladó a kiszámlázott vételárat határidőre nem fizeti meg. A felek megállapodnak, hogy a Viszonteladó kötelezettségét akkor tekinti teljesítettnek, ha a vételár teljes összege, illetve lejárat esetén annak kamatai, illetve az eljárással felmerült költségei (40 EUR és ügyvédi díjak, behajtási eljárás költségei) a Márka-Mix Kft-hez a számlán szereplő határidőre beérkezett. Az áru a vételár teljes kifizetését követően kerül a Viszonteladó tulajdonába. Késedelmes fizetés esetén a Viszonteladó elismeri a késedelmes napokra felszámított késedelmi kamat jogosságát, amelyeknek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A Viszonteladó kötelezettséget vállal, hogy amennyiben felszámolási eljárást vagy végrehajtási eljárást indítanak ellene, úgy haladéktalanul értesíti a Márka-Mix Kft.-t. Amennyiben az értesítésnek nem tesz eleget, úgy a Márka-Mix Kft jogosult a szerződés azonnali hatályú felbontására és az ebből eredő összes kárát és költségét érvényesítheti a Viszonteladóval szemben.

 1. Szállítási és garanciális feltételek, egyéb rendelkezések
 •  Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a vevő által jelzett minőségi, garanciális problémák esetén köteles a Márka – Mix Kft. felé levélben tájékoztatást adni, (melyben szerepelnie kell a vevő nevének, telefonszámának, pontos címének, ill. a minőségi probléma pontos leírásának, képekkel dokumentálva (és azoknak a dokumentumoknak, amikben a vevő hozzájárult az adatai továbbításához és kezeléséhez). A hibás tárolásból, helytelen felhasználásból eredő problémákért felelősséget nem vállalunk.
 • A reklamáció vizsgálata idején Viszonteladó – jogvesztés terhe mellett – köteles a kifogásolt árut készleten tartani, megfelelő módon kezelni, tárolni, minden károsodástól megóvni, eredeti állapotában megtartani. Viszonteladó a fentieket akkor is köteles betartani, ha a kifogásolt áru már vevőjénél, felhasználójánál van, ellenkező esetben Márka – Mix Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az áru helytelen kezelése vagy tárolása miatt.

 

 1. Tulajdonjog fenntartása:
 • A Márka-Mix Kft a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a vételár és járulékai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésbe beszámítani, azt megterhelni vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, a Márka-Mix Kft jogosult az áru visszaszállítására, a kártérítési igény bejelentésére, és az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költségének és az elmaradt hasznának megtérítésére. Amennyiben a leszállított termékek vételára a kifizetési határidőig nem kerül kifizetésre, úgy a Márka-Mix Kft-nek jogában áll követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását minden egyéb indoklás nélkül. A Viszonteladót terhelik az áru visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk. Az áru átvételétől számítva a visszaszolgáltatásig azok épségéről és megőrzéséért a Viszonteladó felel.
 • A szállítólevélen kihelyezett mintaállványok, mintakollekciók Márka-Mix Kft tulajdonát képezik. Viszonteladó nem jogosult más gyártó termékeit a mintaállványon elhelyezni, bemutatni. Viszonteladó tevékenységének megszűnése, vagy a viszonteladói szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Üvegmozaik, Bambusz parketta, Vinil burkolat, SPC burkolat bemutató kollekció, fűzött élvédő minták, asztali profil mintákat Viszonteladó köteles Márka-Mix Kft részére visszaszállítani.
 • A számlán kihelyezett Mintakollekciók (Üvegmozaik, Bambusz parketta, Vinil burkolat, SPC burkolat bemutató kollekció, fűzött élvédő minták, asztali profil minták) a Márka-Mix Kft tulajdonát képezik, amennyiben a Viszonteladó a mintakollekcióhoz kapcsolódó termékkörből nem generál vagy csak kismértékű forgalmat generál, úgy a Márka-Mix Kft visszafizeti részére a számlán szereplő mintakollekcióhoz kapcsolódó forgalmazási összeget és a Viszonteladóval egyeztetve elszállítja azokat.

 

 1. Felek kötelesek egymást a szerződés tekintetében valamennyi érintett adataikban bekövetkező változásról, ellenük folyó végrehajtási, csőd és felszámolási eljárásról haladéktalanul értesíteni.

 

 1. A szerződéssel kapcsolatos vitás ügyet Márka-Mix Kft. és Viszonteladó békés úton kísérli meg rendezni.

 

 1. Felek a jelen szerződés értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos bármilyen jogvita esetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetőségét kötik ki, mely saját eljárási szabályzata szerint jár el.

 

 1. A szerződés egyes részeinek esetleges érvénytelensége, vagy érvénytelenné válása esetén az érvénytelenséggel nem érintett részek változatlanul érvényesek.

 

 1. A szerződést, mindkét fél 30 napos határidővel a naptári hónap utolsó napjára indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja, azonban kötelesek egymással elszámolni. A felmondás a felmondási idő utolsó napján a szerződést megszünteti.

 

Ha a szerződésben foglalt bármely kötelezettségét bármely fél megszegi, különösen, ha ellene végrehajtási, felszámolási, illetve csődeljárás indul, és a szerződésszegést a másik fél erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére 7 (hét) munkanapon belül nem orvosolja, a szerződésszegést szenvedett fél a szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (tértivevényes ajánlott levéllel) azonnali hatállyal felmondhatja.

A rendkívüli felmondás esetén a Viszonteladó köteles haladéktalanul abbahagyni a Termékek forgalmazását.

 

A megszűnés jogkövetkezményei:

 1.  Viszonteladó írásban tájékoztatja a Szállítót a birtokában lévő Mintakollekciókról és mintadarabokról és azok pontos mennyiségéről típusokként bontásban.
 2. A Viszonteladó a felmondástól számított 8 naptári napon belül a Megmaradt Mintakollekciókat és mintadarabokat hiány és sérülésmentesen visszaadja a Szállítónak.
 3. Amennyiben a visszaszállítás nem történik meg határidőben akkor a késedelmes napok száma szerint napi 5000 Ft kötbért számítunk fel. 30 napot meghaladó késedelem esetén a kiszállított mintakollekció értékének megfelelő kötbért számítunk fel, mely azonnal fizetendő.

 

 1. A Felek kapcsolattartásának módja:

 

11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a másik félhez intézett nyilatkozataikat írásban teszik meg, és postai úton, telefax útján vagy e-mailben küldik meg egymásnak a 10.4. pontban meghatározott személyek részére az ott meghatározott címekre.

 

11.2. A 11.1. pontban foglalt általános szabály alól kivétel a 10. pont szerinti rendes felmondás, valamint az írásbeli felszólítás és rendkívüli felmondás, amely nyilatkozatok joghatályosan csak könyvelt (tértivevényes és ajánlott) postai küldemény útján közölhetők.

 

11.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a 11.4. pontban meghatározott személyek ugyanott meghatározott e-mail címeire megküldött nyilatkozatokat kölcsönösen az elküldési időpontjában létező tartalommal írásbeli nyilatkozatnak ismerik el. Az e-mail útján megküldött nyilatkozatot azon személy által megtettnek kell tekinteni, akinek neve a küldő fél e-mail címében szerepel. Az e-mailen feltüntetett időpontot kell a nyilatkozat megtétele időpontjának tekinteni.

 

11.4. A Felek képviseletében eljáró személyek

 

11.4.1. A Szállító nevében eljáró személy (ek):

Neve: Kővári György
Beosztása: Ügyvezető Igazgató

Telefonszáma: 06 1 284 4522
E-mail cím: kovari.gyorgy@markamix.hu

11.4.2. A Viszonteladó nevében eljáró személy (ek):

Neve: ………………..............….……………………………….
Beosztása: ……………………….....……………………………..
Telefonszáma: ……………………………………………………..
E-mail cím: ……………………….....……………………………

                                           

11.4.3. A Felek tájékoztatják egymást a fenti adatokban bekövetkező változásokról. Mindaddig hatályosan közöltnek kell tekinteni a nyilatkozatot, míg az érintett adat módosításáról az érintett fél a másik felet nem tájékoztatja. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

 11.5. Titoktartási kötelezettség:

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a forgalmazás során tudomásukra jutott – a másik szerződő féllel, illetve annak tevékenységével kapcsolatos – minden információt, adatot, tényt, megoldást, ismeretet üzleti titokként kezelnek, és azt harmadik személynek át nem adják. A titoktartási kötelezettség a Feleket határidő nélkül terheli, azt nem érinti a szerződés megszűnése.

 1. A Felek nevében eljáró személyek kinyilatkozzák, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak, a szerződés érvényességéhez szükséges, belső szabályzataik szerinti döntéseket meghozták, mely nyilatkozatért felelősséggel tartoznak.

 

 1. A szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott feltételekre a Magyar Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

 1. A szerződő Felek rögzítik, hogy külön nyilatkozatban eleget tettek a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseiben foglalt adatkezelési és tájékoztatási kötelezettségeknek.

 

 1. Jelen szerződés aláírástól számított határozatlan ideig érvényes.

 

Kelt Budapesten, 2020 év……….. hónap  ……. napján.

  

                 ................................………                                ..................................          

 

                  Márka-Mix Kft                                                            Viszonteladó