Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

a WWW.markamix.hu weboldal és a MÁRKA-MIX Kereskedelmi és Vegyesipari Kft elektronikus levél adatkezeléseiről

A Márka-Mix Kft tájékoztatja weboldali látogatóit és levelező partnereit a honlappal kapcsolatos adatkezeléseiről és az elektronikus leveleinek személyes adattartalmainak kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint a partnerek jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A jelen tájékoztató kizárólag a részünkre elektronikus levelet küldő személyek vagy cégek természetes személy képviselőinek adatkezelésére terjed ki.

Az adatkezelő megnevezése

MÁRKA-MIX Kereskedelmi és Vegyesipari Kft (székhely: 1201 Budapest, Helsinki út 76 cégjegyzékszám: 01 09 069251, adószám: 10396449-2-43) Képviseli ifj. Kővári György ügyvezető igazgató Elérhetőségei: Tel (06-1) 284-4522 e-mail: kovari.gyorgy@markamix.hu

A Márka-Mix Kft kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg a vonatkozó jogszabályoknak különösen a következőknek:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR, továbbiakban Rendelet és GDPR);

Adatvédelmi Tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Fogalom meghatározások (A szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ezek közül emeljük ki a főbb fogalmakat)

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Alapelvek

A GDPR megköveteli, hogy minden adatkezelés folyamat feleljen meg az alábbi alapelvek mindegyikének:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az adatkezelési folyamat mindegyik része megismerhető az érintett által. Ennek eszköze elsősorban az adatkezelési tájékoztató.
 • Célhoz kötöttség: Az adatkezelési folyamattal elérni kívánt célt meg kell nevezni és megismerhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatók segítségével.
 • Adattakarékosság: A megnevezett cél eléréséhez szükséges minimális adatmennyiséget engedélyezett gyűjteni és kezelni.
 • Pontosság: Az adatkezelőnek törekedni kell, hogy adatai pontosak maradjanak. Lehetőséget kell adni az Érintett számára adatai megváltoztatásához, pontosításához.
 • Korlátozott tárolhatóság: Csak az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt cél teljesüléséig engedélyezett az adatok tárolása. Amennyiben az adatkezelés célja teljesült, szükséges az adatok törlése, megsemmisítése.
 • Integritás és adatbiztonság: A szervezetnek kötelessége az adatkezelés folyamatait úgy kialakítani, hogy megfelelő adatbiztonsági eljárásokkal (pl.: jelszó, elzárható szekrények, clear-desk-policy, stb.) az abban kezelt személyes adatok hozzáférhetősége, módosíthatósága, törlése, csak az arra kijelölt közreműködők, és adott érintett számára legyen biztosított. Ezeken túl a szervezet által kezelt adatok, senki más számára ne legyenek hozzáférhetők.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelést végző szervezet összes adatkezelési eljárását, a GDPR jogszabályban meghatározott módon, dokumentálnia köteles. Ezen dokumentációt az ellenőrző hatóság felé, felkérés esetén, kötelező benyújtani.

Weboldali adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:

A honlapon hozzájárulás utáni automatikus (cookie) és önkéntes hozzájáruláson alapuló adatrögzítés történik.

Anonim használat: Önnek lehetősége van a markamix.hu internetes oldalon névtelenül böngészni. Amíg Ön önként a személyes adatait nem osztja meg, addig nem gyűjtünk, ill. nem tárolunk semmiféle személyhez köthető adatot. Anonim statisztikai adatokat kizárólag webforgalom-elemzési, ill. weboldal-szerkesztési, fejlesztési, optimalizálási céllal gyűjtünk.

Cookie-k (sütik) Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk.

A sütik semmilyen szoftveralkalmazást, ill. vírushordozást nem jelentenek. Csak azt a célt szolgálják, hogy az internet használatot felhasználó-alkalmazkodóvá, ill. hatékonyabbá tegyék. A sütiken keresztül semmiféle név, cím, e-mail fiók, vagy IP cím nem kerül részünkre továbbításra. Esetlegesen a weblapon megjelenő, ill. hirdető harmadik fél is használhatja részben ezeket a sütiket, de kizárólag engedélyezett keretek között, ill. csupán anonim statisztikai céllal. A sütiken keresztül kinyert adatokból Önre, mint felhasználó, semmilyen következtetést nem teszünk. Amennyiben Ön a sütik alkalmazását meg kívánja előzni, fennáll a lehetőség a böngésző programján keresztül sütik megjelenését, ill., mentését letiltani. Ön a sütik alkalmazását bármikor engedélyezheti, ill. elutasíthatja.

A sütik működése:

A testre szabott kiszolgálás érdekében a rendszer a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
 • megkönnyítik a weboldal használatát
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a cég weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

Statisztikai célokból a weboldal a Google-Analytics (Google Inc.) alkalmazást használja. A sütik által kinyert felhasználási információkat (beleértve IP címet) a Google szerverei gyűjtik, ill. tárolják. A Google Analytics szoláltatás üzemeltetője a Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). Google adatelemzései során weblap-aktivitási statisztikákat készít, melyet megküld weblap üzemeltető részére. Ezen sütik használata is letiltható böngészője beállításával.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

További információkat talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Ha további részleteket szeretne megtudni a sütik működéséről, akkor javasoljuk elolvasni a Wikipédia ide kapcsolódó szócikkét:

https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Google Analytics-re vonatkozó adatvédelmi tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Az adatkezelés célja:

Külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint üzleti, információs célú kapcsolattartás. A honlapot megtekintő látogatók, felhasználók egymástól való megkülönböztetése, annak során megadott adatok tárolása, felhasználói élményének javítása, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, web analitikai mérések.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a felhasználói élmény romlása, web analitikai mérések pontatlansága.

A kezelt adatok köre:

 • A felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk.
 • Az adatok fizikai tárolási helyei
 • Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookie-k) a weblap kiszolgáló szerverén, illetve a Google adatbázisában.
 • Az ön által megadott adatokat a cégünk e-mail szerverén és ügyviteli rendszerében tároljuk.
 • Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:
 • Az Ön adatait cégünk csak web analitikára (Google) és az Önnel történő kapcsolatfelvételre használja. A két rendszer külön működik egymástól, egymásnak adatot át nem adnak.
 • Adatokat más harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Kivételes eset a törvényben előírt, kötelező adattovábbítás, amelyre csak rendkívüli esetben kerülhet sor. Az adatkezelő a hatósági adatkérés teljesítése előtt minden adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók
A Szolgáltató a weboldal működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket. Ezek a cookie-k a harmadik fél birtokában vannak és ennek megfelelően az ebben tárolt adatokat csak a harmadik fél láthatja és kezelheti, mi nem. Azt mi határozzuk meg, hogy használjuk-e ezeket a külső szolgáltatásokat a weboldalon vagy sem, és hogy ez hogyan integrálódik és jelenik meg a weboldalunkon, de a cookie-t magát nem ellenőrizzük.

Google Maps:
Ez a weboldal a Google Maps-et használja a Kapcsolat oldalon az irodánk/cégünk helyének pontos meghatározásához. A Google Maps cookie-kat használ. Azért használjuk a Google Maps interaktív térképét, mert a látogatóknak ezzel sokat segítünk a hozzánk vezető út megtervezésében.
A Google Maps használatakor feltételezzük, hogy a Google betartja az adatvédelmi politikáját, amit itt találhat meg: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/és a szolgáltatási feltételeket.

Facebook közösségi oldal
Termékeink, szolgáltatásaink megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tartunk fenn.
A Márka-Mix Kft Facebook profilján közölt személyes adatokat a Márka-Mix Kft. nem veszi át. Amennyiben ügyfeleinknek és érdeklődőinknek ilyen szándéka van, megkérjük őket, hogy e-mailben közölje Társaságunkkal az információkat.
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a facebook.com közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik. https://hu-hu.facebook.com/legal/terms , https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/

A Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

A Facebook oldalon a látogatók által közzétett személyes adatokat Társaságunk nem kezeli.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

Nem felelünk a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Nem felelünk semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

A külső linkre mutató szolgáltató szerverére történő tovább lépés esetén az adatkezelésre nincs ráhatásunk. Ezen weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, mindig olvassa el figyelmesen az ilyen oldalakra vonatkozó szerződési vagy használati feltételeket, mielőtt megadná a személyes adatait. A harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Elektronikus levelezésünkkel kapcsolatos adatkezelésünkről a következő tájékoztatást adjuk:
A Márka-Mix Kft átal jegyzett domain nevekhez kapcsolódó weboldalakról és természetesen egyéb forrásokból is a Márka-Mix Kft elektronikus leveleket kap. Válaszleveleket és hírleveleket is küld. A levelek céljai és ebből adódóan azok adatkezelése is különböző.

Kapcsolatfelvétel céljából önkéntesen megadott információk:
A Márka-Mix Kft. kapcsolattartás céljából adatok megadását kéri partnereitől. Ez lehet telefonbeszélgetés utáni e-mailes kapcsolatfelvétel, vagy weboldalon történő direkt, űrlap nélküli e-mail küldés. Ez utóbbi esetben, a velünk közölt személyes adatokra nincs irányító, előkészítő ráhatásunk.

A levél beérkezését követően a munkatársaink felveszik a levélben megadott elérhetőségek valamelyikén a kapcsolatot az érdeklődővel.

Adatkezelés célja és jogalapja:
Kapcsolatfelvétel, információ kérés. Ajánlatkérő levelek megválaszolása.
Elektronikus levelek küldése az érintett részére, célirányos tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, akciókról, eseményekről, változásokról, új funkciókról stb.
A weboldalon keresztül történő levelezés esetében az Érintett önkéntes hozzájárulása a jogalap (GDPR 6. cikk 1. a.)
Normál, direkt levelek esetében az Érintett formátlan önkéntes hozzájárulása a jogalap, ha általános kommunikációt tartalmaz (GDPR 6. cikk 1. a.). Amennyiben a kommunikáció egy szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, a jogalap (GDPR 6. cikk 1.b.) Amennyiben a kommunikáció panaszkezeléshez kapcsolódik, úgy az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.(GDPR 6. cikk 1.f.) További jogalap a panasz kezeléshez: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B (3) bekezdése

Az érintettek kategóriái:

Bárki, aki érdeklődik a cég termékei, szolgáltatásai nyitva tartása és egyéb tevékenységei iránt továbbá panaszos ügyfelek.

A folyamatban kezelt személyes adatok: Név; e-mail cím, telefonszám, bármilyen e-mailben közölt egyéb személyes adat.

Adattovábbítási címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek:
Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók.

 

Adatfeldolgozó neve: Netmask Interactive Kft
Székhelye:      1131 Budapest, Nővér u. 110
Adatfeldolgozói feladat leírása: Tárhely szolgáltatás

Tárhely.Eu Kft.
Székhelye:      1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241
Adatfeldolgozói feladat leírása: Tárhely szolgáltatás

Adatfeldolgozó neve: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt
Székhelye:      1106 Budapest, Fehér út 10
Adatfeldolgozói feladat leírása: Webgalamb hírlevélküldő szolgáltatás

WEB HOSTING Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. 14
Adatfeldolgozói feladat leírása: web felügyelet 

Adatfeldolgozó neve: Bigcap Innovations Kft
Székhelye: 1118 Budapest, Törökugrató utca 3. 6. em. 22.
Adatfeldolgozói feladat leírása: IT szolgáltatás, rendszergazda

Törlésre előirányzott határidő:
Az érdeklődés aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Hírlevelekről történő leiratkozásig. Szerződésbe váltás esetén adatkezelésünkre már „Szerződés teljesítése” a jogalap, ennek részletei az „Adatkezelési tájékoztató szerződéshez kapcsolódó személyes adatkezeléshez” dokumentumunkban olvashatók

Egyéb tájékoztatás:
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Szerződéses partnereink részére adatkezelési gyakorlatunk ismertetésére kibővített, szerződéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatónk és adatkezelési szabályzatunk szolgál, amely nyomtatott és elektronikus formában kérésre meglevő és leendő ügyfeleink rendelkezésére áll.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:
A Márka-Mix Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Kibővített adatkezelési tájékoztatónk és adatkezelési szabályzatunk az irodában található.

Adatvédelmi kérelmek:
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az adatkezelő címére. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Márka-Mix Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

 • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Márka-Mix Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 • Az érintett kérésére a Márka-Mix Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Bírósághoz fordulás és panasz joga:

Panaszkezelés

Adatkezeléseinkkel kapcsolatos kérdés, észrevétel vagy panasz esetén a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: Márka-Mix Kft. 1201 Budapest, Helsinki út 76 Telefonszám: (06-1) 284-4522 vagy írjon az info@markamix.hu címre

Jogainak megsértése esetén az adatkezelő, ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Hatóság) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Társaságunkat) a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400 Honlap: http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Adatkezelési tájékoztatónk elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

         

Fedezze fel a számos bónuszt és promóciót, amelyek a https://ninecasinobonus.com/ várják Önt.
                                                              ifj.Kővári György
                                                                      ügyvezető igazgató

Készült: 2019. áprilisában